Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost H + D kovo, s.r.o., https://www.hdkovo-eshop.cz, se sídlem Hlavní 77/27, 664 31 Lelekovice, IČ: 60740191, DIČ: CZ60740191, obchod@hdkovo-eshop.cz, telefon: +420 541 232 762; +420 603 437 957 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo telefonicky). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení zboží.

2.2

 1. Převzetí zboží - Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese kamenné prodejny obchodu https://www.hdkovo-eshop.cz Hlavní 77/27, 664 31 Lelekovice. Osoba kompetentní k převzetí je Ing. Josef Hudeček. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 2. Náklady spojené s vrácením zboží - Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 3. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 


 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát
Internetový obchod:                https://www.hdkovo-eshop.cz/

Společnost:                                H + D kovo, s.r.o.

Se sídlem:                                   Hlavní 77/27

                                                       664 31 Lelekovice

                                                       Česká republika

IČ/DIČ:                                         60740191/CZ60740191

E-mailová adresa:                  obchod@hdkovo-eshop.cz      hdkovo@hdkovo.cz

Telefonní číslo:                       +420 541 232 762                           +420 603 437 957

 

Spotřebitel:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Číslo objednávky:
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

 

 

 

 

V                                         Dne                               

   (zde vyplňte místo)              (zde doplňte datum)

 

                                           
______________________________________

       Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.